FIRMA

seriózní partner pro zákazníky

Jsme inženýrsko-dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu a rekonstrukce elektrotechniky, energetiky a telekomunikací.

Zajišťujeme realizaci projektů na klíč, a to od zhotovení projektové dokumentace přes dodávky materiálů, realizaci staveb a uvedení kompletního díla do provozu, včetně údržby a servisu.

 To vše s energií sobě vlastní.

Com - Pakt Energy, a.s.
Com - Pakt Energy, a.s.

Jsme inženýrsko-dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu a rekonstrukce elektrotechniky, energetiky a telekomunikací.

Zajišťujeme realizaci projektů na klíč, a to od zhotovení projektové dokumentace přes dodávky materiálů, realizaci staveb a uvedení kompletního díla do provozu, včetně údržby a servisu.

 To vše s energií sobě vlastní.

Identifikační údaje

Název společnosti:
Com - Pakt Energy, a.s.
IČ: 276 19 613
DIČ: CZ276 19 613, plátce DPH

Sídlo:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00
Právní forma: akciová společnost    
Spisová značka:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka č. 11244


Základní kapitál:     2 000 000 Kč

Fakturační údaje

Fakturační adresa:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00     
 
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7518965001/5500
IBAN: CZ4955000000007518965001  
SWIFT: RZBCCZPP

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7848500207/0100
IBAN: CZ4201000000357848500207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Identifikační údaje

Název společnosti:
Com - Pakt Energy, a.s.
IČ: 276 19 613
DIČ: CZ276 19 613, plátce DPH

Sídlo:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00
Právní forma: akciová společnost    
Spisová značka:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka č. 11244


Základní kapitál:     2 000 000 Kč

Fakturační údaje

Fakturační adresa:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00     
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7518965001/5500
IBAN: CZ4955000000007518965001  
SWIFT: RZBCCZPP
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7848500207/0100
IBAN: CZ4201000000357848500207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Dokumenty

Dokumenty

Politika ISM

Následující text je prohlášení naší politiky integrovaného systému managementu (tj. systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zároveň je také písemným prohlášením vrcholového vedení Com - Pakt Energy, a.s., které se tímto zavazuje k jejímu plnění a k trvalému vytváření zdrojů k její realizaci.
 • Pro maximální spokojenost svých zákazníků realizuje naše společnost zakázky s nejvyšší možnou kvalitou kvalifikovanými odborníky, kteří v souladu s platnými zákony a normami, vlastní certifikáty a příslušná oprávnění k výkonu stanovených operací

 • Všechny naše činnosti jsou poskytovány v souladu s platnými zdravotními, hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími právními předpisy, které jsou dány platnou legislativou ČR. Při našich činnostech zohledňujeme i jiné, než pouze právní požadavky.

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality, uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.

 • Požadavkem vůči našim dodavatelům je schopnost dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů přihlížíme k jejich přístupům k zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naším dlouhodobým cílem je mít spolehlivé a kvalitní dodavatele. Z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili naše očekávání.

 • Com - Pakt Energy, a.s. se zavazuje k ochraně a péči o životní prostředí a k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců v pracovním procesu. Com - Pakt Energy, a.s. přejímá odpovědnost za dopady své realizace na životní prostředí. Chráníme a zlepšujeme životní prostředí prostřednictvím používání šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ještě více ohleduplné k životnímu prostředí. Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku přezkoumání jsou stanoveny další cíle, cílové hodnoty a programy. Významným dlouhodobým cílem z oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie jak přímo v areálu sídla naší společnosti, tak v rámci realizace zakázek u našich zákazníků. Zavazujeme se k předcházení (prevenci) znečišťování životního prostředí prostřednictvím snižování produkce odpadů a zvyšováním jejich materiálového či energetického využití. Dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností.

 • Identifikovaná rizika, která se ve společnosti vyskytují při zajišťování všech jejích činností neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme. Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s legislativními požadavky při výskytu co nejmenších rizik, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak naše pracovníky, ale i ostatní účastníky našich činností. Pro zajištění bezpečného provádění činností prostřednictvím naší společnosti, se zavazujeme provádět pravidelné proškolování dodavatelů ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle aktuálních požadavků legislativy, vyžadováním dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků a revidovaných a kontrolovaných technických zařízení.

 • Zavazujeme se k předcházení vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku: Zajištěním vhodných pracovních podmínek na pracovištích společnosti, vybavením našich pracovníků potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, používáním technického zařízení pouze v bezvadném technickém stavu, tzn. že veškerá provozovaná technická zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována. O rizicích vyplývajících z výkonu naší činnosti informujeme nejen naše zaměstnance, ale také veškeré naše dodavatele a zákazníky. Od našich dodavatelů a zákazníků rovněž vyžadujeme informace o rizicích, která se mohou vyskytnout v důsledku jimi prováděných činností a která by mohla ohrozit naše zaměstnance.

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou ISM a ochrany zdraví při práci se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu.

Politika ISM

Následující text je prohlášení naší politiky integrovaného systému managementu (tj. systému řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zároveň je také písemným prohlášením vrcholového vedení Com - Pakt Energy, a.s., které se tímto zavazuje k jejímu plnění a k trvalému vytváření zdrojů k její realizaci.
Pro maximální spokojenost svých zákazníků realizuje naše společnost zakázky s nejvyšší možnou kvalitou kvalifikovanými odborníky, kteří v souladu s platnými zákony a normami, vlastní certifikáty a příslušná oprávnění k výkonu stanovených operací

Všechny naše činnosti jsou poskytovány v souladu s platnými zdravotními, hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími právními předpisy, které jsou dány platnou legislativou ČR. Při našich činnostech zohledňujeme i jiné, než pouze právní požadavky.

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality, uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.

Požadavkem vůči našim dodavatelům je schopnost dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů přihlížíme k jejich přístupům k zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naším dlouhodobým cílem je mít spolehlivé a kvalitní dodavatele. Z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili naše očekávání.

Com - Pakt Energy, a.s. se zavazuje k ochraně a péči o životní prostředí a k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců v pracovním procesu. Com - Pakt Energy, a.s. přejímá odpovědnost za dopady své realizace na životní prostředí. Chráníme a zlepšujeme životní prostředí prostřednictvím používání šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ještě více ohleduplné k životnímu prostředí. Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku přezkoumání jsou stanoveny další cíle, cílové hodnoty a programy. Významným dlouhodobým cílem z oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie jak přímo v areálu sídla naší společnosti, tak v rámci realizace zakázek u našich zákazníků. Zavazujeme se k předcházení (prevenci) znečišťování životního prostředí prostřednictvím snižování produkce odpadů a zvyšováním jejich materiálového či energetického využití. Dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností.

Identifikovaná rizika, která se ve společnosti vyskytují při zajišťování všech jejích činností neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme. Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s legislativními požadavky při výskytu co nejmenších rizik, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak naše pracovníky, ale i ostatní účastníky našich činností. Pro zajištění bezpečného provádění činností prostřednictvím naší společnosti, se zavazujeme provádět pravidelné proškolování dodavatelů ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle aktuálních požadavků legislativy, vyžadováním dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků a revidovaných a kontrolovaných technických zařízení.

Zavazujeme se k předcházení vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku: Zajištěním vhodných pracovních podmínek na pracovištích společnosti, vybavením našich pracovníků potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, používáním technického zařízení pouze v bezvadném technickém stavu, tzn. že veškerá provozovaná technická zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována. O rizicích vyplývajících z výkonu naší činnosti informujeme nejen naše zaměstnance, ale také veškeré naše dodavatele a zákazníky. Od našich dodavatelů a zákazníků rovněž vyžadujeme informace o rizicích, která se mohou vyskytnout v důsledku jimi prováděných činností a která by mohla ohrozit naše zaměstnance.

Touto schválenou a vyhlášenou politikou ISM a ochrany zdraví při práci se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu.

Informace týkající se vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů

V souladu s 5 9 odst. 2 písm. b) Zákona Vám Com-Pakt Energy, a.s., lč: 276L96L3, se sídlem Vlastibořská 284o/L, 193 oo Praha 9 (dále jen ,,Společnost") jako povinný subjekt podává informaci o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování, včetně postupů pro přijímání následných opatření (dále jen ,,vnitřní oznamovací systém") dle Zákona, které zahrnují taktéž označení příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen ,,příslušná osoba'').

Komu je vnitřní informační systém určen? 

Tento oznamovací systém je určen výlučně pro osoby, které pro Společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávní činnosti v Společnosti, která porušuje právní předpis spadající do jedné z oblasti vymezených Směrnicí a Zákona. 

Kde lze oznámení podat? 

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je Barbora Bošková, 
telefon: +420 734 577 112, e-mail: boskova.barbora@com-pakt.cz a oznameni@com-pakt.cz

Jak lze oznámení podat: 

Elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@com-pakt.cz (dále jen „e-mailová adresa"). 
Písemně na adresu příslušné osoby Com-Pakt Energy, a.s., Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9
Telefonicky na čísle+ 420 734 577 112 od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00. 
Osobně: po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. 
V případě ústního oznámení (tj. osobní nebo telefonický rozhovor) pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky nebo přepisu, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě bude o podaném oznámení učiněn pouze písemný záznam, který bude věrně zachycovat podstatu ústního vyjádření. Stejný postup se uplatní také tehdy, jestliže není možné z technického důvodu pořídit zvukovou nahrávku oznámení. Jak v případě pořízení přepisu oznámení, tak v případě sepsání záznamu o oznámení bude oznamovateli umožněno, aby se k němu vyjádřil a toto vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží. 

Upozornění:
Jestliže oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných interních komunikačních kanálů než shora výslovně uvedených (např. prostřednictvím datové schránky), Společnost nemůže garantovat ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení, a takové oznámení nebude považováno za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Společnost jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů. 

Pro oznámení podezření na protiprávní jednání lze nicméně využít i další komunikační kanály:
 1. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/.
 2. Oznamovatel má v souladu se Zákonem možnost podat oznámení uveřejněním (například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách). Uveřejnění by však mělo být využívané pouze ve výjimečných případech definovaných Zákonem, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (vnitřního oznamovacího systému či externího oznamovacího systému). Naplnění podmínek pro uveřejnění oznámení bude záležet na subjektivním posouzení oznamovatele, nicméně vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů (v rovině soukromoprávní se vůči němu může dotčená osoba dovolávat nároků vyplývajících zejména z práva na ochranu osobnosti a v rovině veřejnoprávní by se mohlo jednat např. o postih pro trestný čin pomluvy podle § 184 trestního zákoníku, křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku nebo šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku).
 3. U podezření ze spáchání některého z trestných činů neuvedených v § 368 trestního zákoníku (podání oznámení dle Směrnice a Zákona nezbavuje oznamovatele oznamovací povinnosti dle daného ustanovení trestního zákona), či podezření ze spáchání přestupku má oznamovatel na výběr, zda toto učiní prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, nebo přímo orgánu veřejné moci příslušného k přijímáni oznámení podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán), když pouze uvedené orgány jsou kompetentní k posouzení skutečnosti, zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestního činu, nebo přestupku.


Oznamovatel by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u Společnosti. Takový postup je oboustranně výhodný. Společnost má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli jiné orgány a zabránit tak hmotným škodám či poškození své pověsti. Tento postup je výhodný i pro oznamovatele, který dosáhne vyřešení problému s minimálním právním rizikem vyplývajícím např. z neoprávněného uveřejnění oznámení. V případě, že takovýto interní oznamovací kanál není funkční nebo se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude chráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření ze strany Společnosti, má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

 

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno. 
Při získání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. 
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. 
Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (viz níže oblasti protiprávních jednání a výjimky z možnosti oznámení) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita poskytovaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Jaké protiprávní jednání lze oznámit? 

Důvodným bude oznámení o protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon. 

Výjimky z možnosti oznámení podle § 3 Zákona 

Bude-li oznamovatel mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti  

 1. zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 2. zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti
  1. notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
  2. státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
  3. advokáta a advokátního koncipienta,
  4. soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
  5. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
  6. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb, 
 3. zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 4. zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb. 

Oznámení a jednání oznamovatele v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje informace
 1. jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí
  1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy české republiky,
  2. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
  3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
  4. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, 
  5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
  6. významné bezpečnostní operace, nebo
  7. bojeschopnost ozbrojených sil české republiky,
 2. o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
 3. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Ochrana oznamovatele

Za odvetné opatření se zejména považuje:
 1. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 2. zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru, 
 3. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 4. odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 5. uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 6. snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 7. přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, 
 8. služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 9. neumožnění odborného rozvoje,
 10. změna pracovní nebo služební doby,
 11. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 12. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 13. zásah do práva na ochranu osobnosti.
Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani
 1. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 2. osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, 
 3. osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,
 4. osoba oznamovatelem ovládaná,
 5. právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 6. právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 7. osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
 8. svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. 

V případě anonymního oznámení náleží oznamovateli od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo. 
Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoby uvedené výše byli vystaveni odvetnému opatření. 
Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. 
Oznamovatel a osoba výše uvedená mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. 
Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát. 

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Do vnitřního oznamovacího systému Společnosti je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (tzv. příslušným osobám), kteří mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu. Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy totožnost oznamovatele bude nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn. 

Prošetření oznámení

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení. 

Jak bude oznámení prošetřeno?

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, bude pověřenou osobou Společnosti jako subjektu, kterého se oznámení týká, doporučeno opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce, popř. jiným příslušným orgánům. Účinnost od 15. 12. 2023 


Ing. Petr Beneš
předseda představensta
6. 12. 2023
Informace týkající se vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů
V souladu s 5 9 odst. 2 písm. b) Zákona Vám Com-Pakt Energy, a.s., lč: 276L96L3, se sídlem Vlastibořská 284o/L, 193 oo Praha 9 (dále jen ,,Společnost") jako povinný subjekt podává informaci o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování, včetně postupů pro přijímání následných opatření (dále jen ,,vnitřní oznamovací systém") dle Zákona, které zahrnují taktéž označení příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen ,,příslušná osoba'').

Komu je vnitřní informační systém určen? 

Tento oznamovací systém je určen výlučně pro osoby, které pro Společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávní činnosti v Společnosti, která porušuje právní předpis spadající do jedné z oblasti vymezených Směrnicí a Zákona. 

Kde lze oznámení podat? 

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterou je Barbora Bošková, 
telefon: +420 734 577 112, e-mail: boskova.barbora@com-pakt.cz a oznameni@com-pakt.cz

Jak lze oznámení podat: 

Elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@com-pakt.cz (dále jen „e-mailová adresa"). 
Písemně na adresu příslušné osoby Com-Pakt Energy, a.s., Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9
Telefonicky na čísle+ 420 734 577 112 od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00. 
Osobně: po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. 
V případě ústního oznámení (tj. osobní nebo telefonický rozhovor) pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky nebo přepisu, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě bude o podaném oznámení učiněn pouze písemný záznam, který bude věrně zachycovat podstatu ústního vyjádření. Stejný postup se uplatní také tehdy, jestliže není možné z technického důvodu pořídit zvukovou nahrávku oznámení. Jak v případě pořízení přepisu oznámení, tak v případě sepsání záznamu o oznámení bude oznamovateli umožněno, aby se k němu vyjádřil a toto vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží. 

Upozornění:
Jestliže oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných interních komunikačních kanálů než shora výslovně uvedených (např. prostřednictvím datové schránky), Společnost nemůže garantovat ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení, a takové oznámení nebude považováno za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Společnost jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů. 

Pro oznámení podezření na protiprávní jednání lze nicméně využít i další komunikační kanály:

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti - https://oznamovatel.justice.cz/.

Oznamovatel má v souladu se Zákonem možnost podat oznámení uveřejněním (například prostřednictvím sociální sítě, příspěvku v médiích či na internetových stránkách). Uveřejnění by však mělo být využívané pouze ve výjimečných případech definovaných Zákonem, kdy není možné dosáhnout účelu oznámení využitím standardních kanálů (vnitřního oznamovacího systému či externího oznamovacího systému). Naplnění podmínek pro uveřejnění oznámení bude záležet na subjektivním posouzení oznamovatele, nicméně vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude oznamovatel za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů (v rovině soukromoprávní se vůči němu může dotčená osoba dovolávat nároků vyplývajících zejména z práva na ochranu osobnosti a v rovině veřejnoprávní by se mohlo jednat např. o postih pro trestný čin pomluvy podle § 184 trestního zákoníku, křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku nebo šíření poplašné zprávy podle § 357 trestního zákoníku).

U podezření ze spáchání některého z trestných činů neuvedených v § 368 trestního zákoníku (podání oznámení dle Směrnice a Zákona nezbavuje oznamovatele oznamovací povinnosti dle daného ustanovení trestního zákona), či podezření ze spáchání přestupku má oznamovatel na výběr, zda toto učiní prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, nebo přímo orgánu veřejné moci příslušného k přijímáni oznámení podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán), když pouze uvedené orgány jsou kompetentní k posouzení skutečnosti, zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestního činu, nebo přestupku.


Oznamovatel by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u Společnosti. Takový postup je oboustranně výhodný. Společnost má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli jiné orgány a zabránit tak hmotným škodám či poškození své pověsti. Tento postup je výhodný i pro oznamovatele, který dosáhne vyřešení problému s minimálním právním rizikem vyplývajícím např. z neoprávněného uveřejnění oznámení. V případě, že takovýto interní oznamovací kanál není funkční nebo se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude chráněna jeho identita a hrozila by mu odvetná opatření ze strany Společnosti, má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

 

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno. 
Při získání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. 
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. 
Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (viz níže oblasti protiprávních jednání a výjimky z možnosti oznámení) a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita poskytovaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Jaké protiprávní jednání lze oznámit? 

Důvodným bude oznámení o protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon. 

Výjimky z možnosti oznámení podle § 3 Zákona 

Bude-li oznamovatel mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti  

zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,

zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti

notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,

státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,

advokáta a advokátního koncipienta,

soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,

soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,

soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb, 

zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo

zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb. 

Oznámení a jednání oznamovatele v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, se nepovažuje za porušení smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin; to neplatí, pokud oznamovatel neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje informace

jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí

svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy české republiky,

vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,

ve větším rozsahu životy a zdraví osob,

ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, 

plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,

významné bezpečnostní operace, nebo

bojeschopnost ozbrojených sil české republiky,

o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo

jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Ochrana oznamovatele

Za odvetné opatření se zejména považuje:

rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru, 

zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,

uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,

snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, 

služební hodnocení nebo pracovní posudek,

neumožnění odborného rozvoje,

změna pracovní nebo služební doby,

vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,

výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani

osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, 

osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení,

osoba oznamovatelem ovládaná,

právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,

svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmen e) nebo f) osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti. 

V případě anonymního oznámení náleží oznamovateli od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo. 
Osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoby uvedené výše byli vystaveni odvetnému opatření. 
Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. 
Oznamovatel a osoba výše uvedená mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. 
Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát. 

Jak je chráněna identita oznamovatele?

Do vnitřního oznamovacího systému Společnosti je přístup umožněn pouze speciálně pověřeným zaměstnancům (tzv. příslušným osobám), kteří mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu. Výjimkou z uvedeného pravidla je pouze situace, kdy totožnost oznamovatele bude nutné sdělit orgánům vyšetřujícím trestnou činnost, ovšem i o této skutečnosti musí být oznamovatel vyrozuměn. 

Prošetření oznámení

Jak rychle bude oznámení vyřízeno?

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení. 

Jak bude oznámení prošetřeno?

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, bude pověřenou osobou Společnosti jako subjektu, kterého se oznámení týká, doporučeno opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení nebo inspektorátům práce, popř. jiným příslušným orgánům. Účinnost od 15. 12. 2023 


Ing. Petr Beneš
předseda představensta
6. 12. 2023

 

Prospekty ke stažení

Prospekty ke stažení

Image
Image

Dceřinné společnosti


Společnost CVJE s.r.o. poskytuje služby především v oblasti jaderné energetiky.

Společnost CVJE s.r.o. poskytuje služby především v oblasti jaderné energetiky.

© Com-Pakt Energy, a.s. 2024
© Com-Pakt Energy, a.s. 2024